Jaipur Fabric

About the range

Kilim theme fabrics.

Showing all 8 results

  • Jaipur CTR01

  • Jaipur CTR02

  • Jaipur CTR03

  • Jaipur CTR04

  • Jaipur CTR05

  • Jaipur CTR06

  • Jaipur CTR07

  • Jaipur CTR08

© 2024 Create. | Built in Yorkshire